Torsås Fjärrvärmenät AB logotyp

Fjärrvärmens fördelar

FHär grävs fjärrvärmeledningarFjärrvärme innebär mindre arbete för dig som villaägare jämfört med andra uppvärmningssystem. Fjärrvärmen avlastar dig från arbetet med den egna pannan; ingen sotning, ingen eldning och ingen bränslepåfyllning.

Fjärrvärme innebär att husen i hela eller delar av städer kopplas samman i ett gemensamt kulvertnät (nätverk av nedgrävda ledningar för varmt vatten). Värmen produceras i ett centralt värmeverk eller en central kraftvärmeanläggning. Kraftvärme innebär att både el och värme kan produceras samtidigt.

Fjärrvärmecentralen
Om du är ansluten till fjärrvärmenätet kommer värmen till ditt hus i nedgrävda kulvertrör. För att kunna ta emot värmen från kulverten behöver huset utrustas med en fjärrvärmecentral. I denna finns allt du behöver, bl.a. två värmeväxlare, en för tappvarmvatten och en för värme.

Fjärrvärmeverket
Värmeproduktion i stora pannor är effektivare och miljövänligare än när varje villaägare eldar i sin egen panna. Professionell personal kontrollerar driften. Även spillvärme från industri eller avloppsvatten kan användas i fjärrvärmesystemet. I kraftvärmeverk produceras fjärrvärme och el i kombination. Kraftvärme är ett mycket effektivt sätt att utnyttja bränslet.

Biobränslen
En stor del av Sveriges fjärrvärme produceras numera med biobränslen, till exempel flis och pellets. Det sker under kontrollerade och miljövänliga former. I genomsnitt är utsläppen av koldioxid därför tio gånger så höga i en oljeeldad villapanna jämfört med fjärrvärme. Biobränslen hämtas i form av restprodukter från bland annat sågverk och andra träindustrier och från överblivna grenar och toppar i skogsbruket.

Kostnader
Det kostar olika mycket att ansluta huset till fjärrvärme beroende på i vilken kommun du bor, även priset på värmen kan skilja. Att priserna skiljer sig beror på de lokala förutsättningarna, vilket bränsle fjärrvärmebolagen använder och vilken kundtäthet de har. Skillnaden mellan den billigaste och den dyraste orten i Sverige är väldigt stora.

Fjärrvärmens förbrukningsavgifter är i genomsnitt lägre än för el och olja. Eftersom priset för både el och fjärrvärme består av många olika komponenter kan det vara något komplicerat att jämföra de båda alternativen. Priset på hushållsel kan till exempel förändras när du byter från elvärme till fjärrvärme. Nedåt tack vare att du klarar dig på en klenare huvudsäkring och uppåt på grund av tariffändring.

Miljöpåverkan
Fjärrvärmens miljöpåverkan beror på vilket bränsle som används och hur omfattande energiförlusterna är i det lokala fjärrvärmenätet. Alla fjärrvärmesystem har en unik mix av bränslen och omfattningen av energiförlusterna varierar mellan olika nät. Det går därför inte att göra en generell miljöbedömning som täcker in alla system.

Innemiljön kan också påverkas om du konverterar från olja, ved eller pelletseldning till fjärrvärme. Ventilationen kan försämras eftersom murstocken inte längre hålls varm. I källaren kan du behöva komplettera med en radiator eftersom pannan som stod där tidigare värmde upp utrymmet.

Som alltid vid byte mellan olika värmesystem eller större ändringar måste värmesystemet justeras in, vilket kan ta upp till en eldningssäsong.

Sårbar vid elavbrott
Fjärrvärme är ett bra val för uppvärmning av ditt hus, det är enkelt och underhållsfritt. Fjärrvärmecentralen behöver dock el för att ta emot värme, något som gör dig sårbar om du skulle drabbas av ett längre elavbrott. Avbrott i fjärrvärmeleveransen av annan orsak kan också uppstå.

Fördelar och nackdelar
+ billigare än olja och el
+ fjärrvärmeverken använder ofta förnybart bränsle
+ kräver litet utrymme
+ kräver ingen arbetsinsats
+ små utsläpp av miljöskadliga ämnen
– ingen möjlighet att välja leverantör
– förändrad ventilation i hus med självdrag om man tidigare har haft olje-, ved- eller pelletseldning

Källa: Energimyndigheten