Torsås Fjärrvärmenät AB logotyp

Information om personuppgiftsregister (GDPR)

Vi värnar din integritet och skyddar dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter i Torsås fjärrvärmenät AB

Torsås fjärrvärmenät vill informera dig om att följande gäller för vår behandling av personuppgifter från och med den 25 maj 2018, då den europeiska Dataskyddsförordningen och den svenska Dataskyddslagen träder i kraft. Även annan lagstiftning, som Offentlighets- och sekretesslagen, Bokföringslagen, Arkivlagen med flera nationella lagar, styr hur vi ska hantera dina personuppgifter.

Torsås fjärrvärmenät samlar in, bearbetar och lagrar personuppgifter om fjärrvärmeabonnenter – för att kunna ge god service och utöva verksamheten.

I våra personuppgiftsbehandlingar stödjer vi oss på de rättsliga grunderna avtal och speciallagstiftning.

Personuppgiftsbiträde

Torsås fjärrvärmenät AB anlitar personuppgiftsbiträden i våra arbeten med personuppgifter.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av lag/författning. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att exempelvis säkerställa att de är korrekta och för att avtal ska kunna fullgöras.

Den registrerades rättigheter

Allmänheten har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Torsås fjärrvärmenät. Allmänheten kan även begära rättelse. Medborgarna har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Allmänheten har också under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som konsumenten själv lämnat till Torsås fjärrvärmenät överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Medborgare som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Lagring och gallring av personuppgifter

Lagring och gallring styrs av vår dokumenthanteringsplan.

Kontaktuppgifter

E-post: info@torsasfjarrvarmenat.se
Telefon: 0486-411 34